logo

LINE Add Friend


Scan Me

02-0619085, 095-9346383

dm@ourgreen.co.th

02-0619085, 020610935, 095-9346383

59/170, Baanklangmuang-Suksawat

Top
 

Digital Marketing Blog

การทำ Digital Transformation ถือเป็นการเปลี่ยนอย่างระดับองค์กร ซึ่งการจะทำให้สำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องมีแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและครอบคลุม

ในยุคของ Business Transformation แม้แต่ธุรกิจขนาดเล็กก็จำเป็นต้องปรับตัว บทความนี้คุณจะได้รู้ถึงเทคนิคที่ใช้ได้ผลมาแล้ว

โฆษณา Google Adwords นั้น ต้องเข้าใจถึงระบบคิดค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งเรียกว่า Bid Strategy คือการจ่ายเงินในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเราสามารถเลือกกำหนดเองได้

ก่อนจะสร้างเราจำเป็นจะต้องรู้ก่อนว่า Customer Journey Map คืออะไร คือแผนที่ภาพรวมของการเดินทางของผู้บริโภค นำมาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้บริโภคที่มีต่อองค์กรตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา