MarTech

แทบจะพูดได้ว่าการทำการตลาดในยุคปัจจุบันต้องอาศัยเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้ การทำการตลาดและเทคโนโลยีไม่อาจแยกออกจากกันได้ นั่นจึงเป็นที่มาของแนวคิด MarTech is Marketing

และในคลิปวิโอนี้ จะพูดถึง 9 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จกับ MarTech ประกอบด้วย

1. The Marketing and Demand Generation Strategy
2. Organizational Readiness
3. What marketing tech do you have? How are you using it?
4. Map the Gaps and Align with Objectives
5. Data Management
6. Artificial Intelligence Machine Learning, Predictive Analytics
7. Strategic Technology Infrastructure & Integrations
8. Marketing Performance Management
9. Utilization, Management and Administration

หรือสามารถอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ 9 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จกับ MarTech

ไขข้อสงสัย อยากทำการตลาดออนไลน์ ควรตั้งงบประมาณอย่างไร?

Recommended Posts